Barn

dyslexi

Test – Så upptäcker du om ditt barn har dyslexi

Ungefär 25 % av alla barn som börjar skolan får svårigheter när läs och skrivinlärningen påbörjas. I många av fallen beror detta på generella språkliga problem som tillexempel: annat modersmål, dålig undervisning, svårigheter med koncentration, svag begåvning och i några fall dyslexi.

Av dessa är det ungefär en tredjedel där orsaken är dyslexi, det vill säga 5-8 % av den totala befolkningen i Sverige. Dyslexi finns med all säkerhet på alla språk. Det är konstaterat att fler pojkar än flickor diagnostiseras, men enligt en färsk forskningsstuide beror detta på att flickorna är tysta och utmärker sig mindre samt har lättare att kompensera för sina svårigheter.

I skolan blir svårigheterna uppenbara och påverkar många ämnen som till exempel engelska och matematik. Inte förrän barnet börjar 2-3 årskurs kan en diagnosen säkerställas. Men i många fall diagnostiseras inte dyslexi förrän högstadiet, vid det laget har många barn svårt att hänga med i utveckling vilket bidrar till minskat intresse för skolan och försämrad inlärningsförmåga.

Om du är orolig för att ditt barn kan ha problem med läsutvecklingen bör du prata med ditt barns lärare så fort som möjligt. Kanske har läraren också uppmärksammat svårigheterna och då kan ni tillsammans komma fram till hur ni kan hjälpas åt. Har skolan inte uppmärksammat problemen är det viktigt att en utredning görs så snart som möjligt, så att ditt barn får det stöd som han eller hon behöver.

Signaler du bör vara uppmärksam på, eftersom de kan tyda på dyslexi, är om ditt barn:

 • inte visar något intresse för bokstäver, ord och böcker
 • lär sig läsa och skriva långsammare än kamraterna
 • läser knaggligt och långsamt
 • ofta läser fel på snarlika ord, till exempel ”igen” och ”ingen”
 • får svårt med matematikens lästal
 • stavar fel, tappar ändelser och kastar om ord
 • tycks prestera under sin förmåga
 • blir frustrerad, ledsen och får låg självkänsla
 • har svårt att koncentrera sig
 • hittar på saker för att slippa läsa och skriva
 • har svårt att läsa högt
 • har svårt att följa en längre instruktion
 • har svårt att räkna baklänges från 100 till 0

Enligt skollagen är det rektorn som ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Därför bör du som föräldrar som inte får gehör av rektor i skolår 1 söka hjälp på annat håll. Ett sätt är att kontakta en logopedmottagning där i första hand en utredning i form av några test genomförs. Läs tidigare frågor och svar från Vi med barns barnlogoped här.

Vill du själv göra ett test? Klicka på länken här för att göra ett snabbtest.

stats