Språksvårigheter | Vimedbarn - Topplistor för influencers

Har ditt barn svårigheter med språket?

Har ditt barn svårt med språkljuden? Låter det annorlunda än när jämnåriga barn pratar? En utredning av barnets språk och tal ger svar på vilket stöd som behövs. Vi har frågat Maria Tsangaris som arbetar som barnlogoped och utreder tal- och språksvårigheter.

Vad är språk och vad är språksvårigheter?

För att kunna beskriva vad en språkstörning är måste man först förklara vad som menas med språk. Många gånger blandas tal, språk och kommunikation ihop. Språket består av olika delar, där talet (formen) utgör en av delarna. Talet är det som kommer ur munnen, det vi uttalar. Kommunikation kan också vara ett språk utan tal, som tex tecken, kroppsspråk och gester.

Form

Formen är den del av språket som ofta kan vara mest märkbar, den har med uttal och grammatik att göra. Det handlar bland annat om att kunna böja ord rätt, att få dem i rätt ordning och att bygga meningar. En viktig komponent är att höra skillnad på olika ljud för att själv kunna producera dem i sitt tal. Dessutom behöver munmotoriken vara tillräckligt utvecklad för att alla ljuden i orden ska gå att uttala rätt.

Innehåll

Språkligt innehåll består av begrepp och ordförråd. Det kan vara att kunna dela in i begrepp som färg, form och antal och kunna göra kategoriseringar som t ex fordon, kläder osv. Ordförrådet är språkets byggstenar, det behövs för att kunna uttrycka sig och förstå vad andra säger.

Användning

Hur vi använder språket är själva grunden för språket. Det finns en mängd oskrivna regler för hur vi kommunicerar och som gör att samspelet med andra flyter på mjukt. Det handlar om många olika bitar som turtagning, att hålla en röd tråd i samtalet, att kunna ta den andres perspektiv, att ha en vilja att kommunicera, att ställa frågor eller att förstå hur mycket motparten behöver veta för att kunna förstå budskapet.

Så kännetecknas tal- och språksvårigheter

Har ditt barn svårt med språkljuden? Låter det annorlunda än när jämnåriga barn pratar? En utredning av barnets språk och tal ger svar på vilket stöd som behövs.

Några kännetecken på tal- och språksvårigheter kan vara att barnet, när det talar:

 • Byter ut k och g mot t och d. (ex: ”Katten heter Gustav” blir ”Tatten heter Dustav”)
 • Har problem med grammatik och ordföljd.
 • Saknar småorden i språket, eller böjer orden på ett annorlunda sätt. (ex: ”jag ska sätta på mig mina stövlar” blir ”sätta stövlor”)
 • Verkar ha svagt ordförråd och begreppsbildning.
 • Hittar på egna ord långt efter att jämnåriga slutat med det.

Hur vanligt är det med språksvårigheter?

 • 5-8% kommer någon gång under sin utveckling ha tal-, språk- eller kommunikationssvårigheter.
 • 1-2% kommer att ha långvariga svårigheter.
 • 5-8% har betydande läs- och skrivsvårigheter (dyslexi)
 • 8% har låg läsförmåga

Det finns även olika grader av språksvårigheter:

 • Lätt språkstörning: uttalsproblem, ofta av övergående natur.
 • Måttlig språkstörning: mer uttalade problem med fonologi (ljudsystem), lätta till måttliga problem med gramatik.
 • Grav språkstörning: omfattande problem med fonologi, grammatik, ordförråd, språkförståelse och samspel.
 • Mycket grav språkstörning: mycket begränsat tal, stora svårigheter att förstå språk, stora svårigheter med samspel.

När upptäcks svårigheter, vad gör man?

Föräldrar kan ibland tidigt märka när ett barn har svårigheter med språket. De kan känna att utvecklingen hos barnet är annorlunda än den hos äldre syskon eller jämnåriga lekkamrater. Som förälder kan man då vända sig till BVC och be om en remiss till en logoped, eller själv kontakta närmaste logopedmottagning.

Det finns både privata logopeder och logopeder i landstingets regi. Ibland kan man som förälder ha missat svårigheterna som barnet har men att istället BVC uppmärksammar dem, gången är då den samma: att man får en remiss eller själv vänder sig till en logoped.

Logopeden kommer att göra en bedömning av barnets språkförmåga på en mottagning, alternativt i hemmet eller på förskola/skola om man anlitar en privat logoped. Bedömningen sker genom lek, observation av barnet, samtal med föräldrar, förskole/skolpersonal, samt testning. Hur lång tid detta tar beror på barnets svårigheter.

Därefter kommer logopeden att skriva en bedömning, delge föräldrar resultat samt planera för eventuell behandling vid behov. Ibland kan det räcka med tips och råd hur man ska bemöta barnets svårigheter och ibland kan behandling behövas sättas in.

Tyck till!

Upplever du att ditt barn har problem med språket?

Språkstörning enligt WHO

”Störningar av den normala språkutvecklingen som uppträder i de tidigaste utvecklingsstadierna. Tillståndet kan inte direkt tillskrivas neurologisk sjukdom, abnormitet i talapparaten, sensoriska störningar eller miljöfaktorer.”

Ett barn med språksvårigheter kan ha svårt med formen eller innehållet eller användningen. Ofta är det en kombination av alla dessa delar. I en van miljö där barnet känner sig tryggt och det inte ställs för höga krav kan svårigheterna te sig mycket lättare än i en mer belastande situation.

Barn med språksvårigheter kan förutom de språkliga svårigheterna ha andra svårigheter som ett komplement till, eller en följd av språkproblematiken.

Det kan exempelvis röra sig om:

 • Fin- och/eller grovmotoriska svårigheter samt munmotoriska svårigheter.
 • Att tolka och analysera det som hörs, syns eller känns. Känslighet för ljud.
 • Korttidsminnet/arbetsminnet kan vara begränsat. Barnet kan då uppfattas som att det inte lyssnar eller glömmer saker.
 • Bristande fantasi och bristande samspel i lek. Barnet kan ägna sig åt bredvidlek långt efter att andra barn slutat med detta.
 • Svårigheter med eller ovilja till att rita. Det kan synas som enkla och detaljfattiga teckningar.
 • Svårigheter med koncentration och uthållighet.
 • Svårigheter med att se sammanhang och förstå abstrakta begrepp och metaforer som t ex ”gå som katten runt het gröt”.
 • Barnet kanske inte agerar som förväntat utifrån sin ålder. Det kan vara utåtagerande, ha svårigheter med impulskontroll, ha svårt med övergången från en aktivitet till en annan.
 • En del barn får läs- och skrivsvårigheter som en följd av brister i den språkliga förmågan.

Källa: Maria Tsangaris, barnlogoped

stats